• Intressant
  • Om åtgärdsprogram, iup och stödinsatser

Åtgärdsprogram, IUP och stödinsatser

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.
Studiepaket till Allmänna råd
Stödinsatser i utbildningen (2014 dec) är ett stödmaterial (kompletterar Allmänna råd) som beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbetaför att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.
stodinsatser 2014100
 
Stödmaterial om övergångar (Skolverket 2014 dec) movergangarellan skolor och skolformer. Materialet vänder sig till skolpersonal och skolledning. I stödmaterialet finns konkreta förslag på riktlinjer, handlingsplaner och blanketter. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad övergång är att skapa förtroende mellan förskola/skola och vårdnadshavare, och att lyssna in barnet/eleven. 
  

Bedbedomningsaspekterömningsaspekter 
(Skolverket 2014)

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning genom att visa hur kunskapskraven kan konkretiseras.
Stödmaterialet visar också på bedömningens roll i planering och genomförandet av undervisningen.

 

Allmänna råd med kommentarer om utvsamt och iuputvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Ny2013) Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts.

 

En specialpedagogisksarskilt-stod överblick, Elevhälsan (Skolverket 2014) 
Specialpedagogiskt stöd har erbjudits i skolan sedan början av 1900-talet. Inger Tinglev, fil dr, beskriver här hur detta stöd har sett olika ut genom åren. I artikeln "En specialpedagogisk överblick" gör hon även en kort beskrivning av forskning om specialundervisningens effekter och deras perspektiv.

 

Särskilda undervisnsarskilt-stod i gruppingsgrupper (2014)
En studie om organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan

Studien tydliggör att det är många omständigheter att beakta vid organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper, liksom många aktörer involverade. Detta gör området komplext och det finns en risk att omsorgen om elevens bästa inte alltid får den betydelse den ska ha i detta arbete.

prov-och-resultatGrundskolan i internationella kunskapsmätningar – kunskap, skolmiljö och attityder till lärande (2014). Denna rapport ger en bred och summerande bild av vad PISA, PIRLS och TIMMS och PISA visar.

särskiltstöd 2011

Särskilt stöd i grundskolan  - En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Studien omfattar huvudsakligen rapporter från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och svenska avhandlingar. Studien knyter an till Skolverkets skrift Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram genom att studien tar upp en stor del av den forskning och utvärdering som ligger till grund för de Allmänna råden. Skriften vänder sig både till skolansvariga i kommunen och till skolledare och lärare i skolan

 

Tags: styrdokument, åtgärdsprogram, IUP

Skriv ut E-post