En tillgänglig skola

Elever med funktionsnedsättning som behöver stöd i grundskolan ska få det. Stödet ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Läs mer från Skolverket.

Här från SPSM:
Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Läs mer från SPSM.

Grunden till ”en tillgänglig skola” finns i FN: s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, i vilken man kan läsa att alla har rätt till utbildning och i FN: s barnkonvention från 1989, som säger att barnens bästa alltid ska ligga till grund för beslut i samhället.

Skolverkets allmänna råd: 

Allmänna råd för arbetet med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

 

 

Tags: lagar, styrdokument

Skriv ut E-post

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek