• Tips
  • Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

Skärmdump 2014-08-13 22.17.10Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).

Den forskning som finns om nyttan av alternativa verktyg är inte tillräckligt publicerad i intenationella skrifter. Med alternativa verktyg menar SBU de verktyg som används för att "gå runt problematiken". Dator finns med i de rapporter som visar på god träning, Men det är lätt att missuppfatta begreppet "alternativa verktyg" och tro att det är alla digitala verktyg.

Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag. Läs mer på  SBU:s Webbplats

arrow  Lyssna på sammanfattningen 

arrow  Se en film om sammanfattningen

SBU:s slutsatser

  • Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).

  • Det går inte att uttala sig om nyttan av andra former av läs- och skrivträning eller av alternativa verktyg (hjälpmedel för att stödja, kompensera och utveckla läsförmåga som t ex appar i mobiltelefonen). Metoderna är otillräckligt utvärderade.

  • Det finns tester som kan förutsäga dyslexi redan innan barnen har fått undervisning i att läsa och skriva i skolan. Brister i fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämningsförmåga samt bokstavskännedom har ett samband med dyslexi. Nytta och eventuella risker med sådana tidiga testförfaranden har inte utvärderats i denna rapport. Insatser som riktas mot barn med sådana bristande förmågor innan de får lästräning har inte utvärderats i rapporten.

  • I Sverige används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Inget av testerna är vetenskapligt utvärderat dvs det saknas studier som undersöker om de är tillförlitliga och mäter det som avses.

Tags: forskning, dyslexi

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek