• Tips
  • Forskning om ASL med talsyntesstöd

Forskning om ASL med talsyntesstöd

Att Skriva sig till Läsning med dator (ASL).

Här är några av de slutsatser som Hultin & Westman har gjort utifrån sin studie i Sandviken:

  • Grundvalarna för läs- och skrivutveckling förändrades. Det är fokus på texten, samtal om text är vital för språkutveckling, tekniken återkopplar direkt.
  • Redan i åk 1 blev läsa och skriva i högre grad ett medel för lärande, inte bara ett mål.
  • Motoriken påverkar inte skrivandet. Skrivandet kan utgå från vad eleven vill säga, inte vad den förmår att skriva.
  • Från det att eleverna börjar i åk 1 gick det snabbt till det att eleverna uppfattade sig själva som skribenter och läsare.
  • Skribentrollen förändrades och blev mer processorienterad.
  • Datorn som skrivverktyg började användas i fler ämnen.
  • Barnen blev digitalt kompetenta.
  • Arbetssättet gjorde att eleverna kände sig duktiga. ”Tror man att man kan så har man också större chans att lyckas.”

Del 1: Wiklander, ASL ger ALLA elever möjlighet att lyckas med sin skriv- och läsinlärning.

Del 2:
Hur fungerar då 'att skriva sig till läsning' på dator med talande tangentbord och talsyntes?

Tags: forskning, asl, talsyntes, skriva till läsning

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek