Tillgänglighet

Skarmavbild 2012-11-03 kl. 09.35.53

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 
Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Sverige ska vara ett tillgängligt samhälle. Information, lokaler och verksamheter vara tillgängliga för alla människor. Detta skrev Regeringen i en nationell handlingsplan för handikappolitiken för åren 2000-2010. (se textutdrag längre ner på sidan)

Skriv ut

Salamanca-deklarationen

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog.  Man träffades för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö.

Hela Salamancadeklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Den kan läsas antingen via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats  eller i Överenskommet på Skolverkets webbplats (sök efter Salamancadeklarationen).

Här hittar du den på engelska

 

 

Skriv ut

EU-parlamentets text om nyckelkompetenser

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION
av den 18 december 2006
om nyckelkompetenser för livslångt lärande

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf

 
Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s nyckelkompetenser
Som ett led i förberedelsearbetet inför kommande gymnasiereform har Skolverket engagerat forskare för att med deras hjälp fördjupa kunskapen i vissa specifika frågor.
Ladda ner rapporten här

Elever ska garanteras digital kompetens skriver Skolverket i ett nyhets brev
Läs nyhetsbrevet

Skriv ut

En tillgänglig skola

Elever med funktionsnedsättning som behöver stöd i grundskolan ska få det. Stödet ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Läs mer från Skolverket.

Här från SPSM:
Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Läs mer från SPSM.

Grunden till ”en tillgänglig skola” finns i FN: s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, i vilken man kan läsa att alla har rätt till utbildning och i FN: s barnkonvention från 1989, som säger att barnens bästa alltid ska ligga till grund för beslut i samhället.

Skolverkets allmänna råd: 

Allmänna råd för arbetet med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek