• Verktyg
 • Arbetssätt med möjligheter

uppmärksamhetsproblematik

Goda råd i arbetet med barn med nedsatt uppmärksamhet *
 • Bemötande och förhållningssätt
  • Skapa en strukturerad vardag präglad av tydlighet, förutsägbarhet och åskådlighet. Ge en känsla av sammanhang, KASAM
  • Tänk på att ditt sätt att vara påverkar barnet/eleven
  • Uttryck dig kortfattat, enkelt, entydigt och konkret,
  • Moralisera inte
  • Ge tät och påtaglig feedback.
  • Uttryck klart förväntningar, gränser och konsekvenser
  • Undvik typiska problemsituationer genom att vara tillräckligt förutseende.
  • Ge handlingsberedskap genom att visa på “den upptrampade stigen”,
  • Ta hänsyn till bristande uthållighet och beroende av motivation.
  • Åskådliggör och förklara samband och sammanhang.
  • Anpassa krav och förväntningar på elever, unvik stress…
  • Uppmuntra elevens förmågor och undvik att fastna i svårigheter.
  • Visa intresse för elevens eventuella hjälpmedel/arbetsverktyg och lär dig använda dem.
  • Tillrättavisa aldrig eleven inför andra klasskamrater. Prata istället i förtroende med eleven om vad som gick snett.
  • Tillåt aldrig att klasskamrater, eller kollegor, tillrättavisar eller klagar på eleven inför klassen. Skapa positiva förväntningar.
  • Visa att du är en vuxen samarbetspartner, att du är en möjliggörare och försvarsadvokat.
 • Arbetsmiljö
  • Skapa en lugn arbetsmiljö utan störande syn- och hörselintryck.
  • Ge eleven en placering där han/hon känner sig bekväm. Det kan vara långt fram, där inte så många ska passera. Men det kan lika gärna vara långt bak i klassrummet, där eleven har koll på läget. Kanske behöver eleven två platser, en för genomgångar och en för arbete.
  • Undvik grupplacering om det skapar oro.
  • Hjälp eleven att hålla ordning på sin arbetsplats.
  • Dagens arbetsmoment ska finnas på väggen i klassrummet.
  • Klargör, gärna med bilder, de ordningsregler som gäller på skolan.
 • Skolarbete, läromedel/arbetsverktyg
  • Var tydlig när det gäller arbetsuppgifter och det förväntade resultatet, målbilden.
  • Avgränsa arbetesuppgifterna. Ge bara korta avsnitt i taget. “Slakta” en bok för att begränsa omfånget, om det är lämpligt.
  • Använd böcker med bilder som åskådliggör innehållet,
  • Läs högt tillsammans med eleven och samtala om innehållet.
  • Använd tidsenliga IT-verktyg både för att underlätta skolarbetet och för att uppnå bättre måluppfyllelse.
  • Förstora läromedelssidor i kopiatorn.
  • Skanna in texter och låt datorn ge en läshjälp och skrivstöd.
  • Ge instruktioner via diktafon om barnet brukar glömma bort hur ett arbetet ska utföras.
  • Skaffa Tal- och ljudböcker i DAISY-format både för läromedel och skönlitteratur.
  • Använd datorprogram för att träna svåra moment mer effektivt.
  • Rita och skriv sociala berättelser

NY forskning visar att barn med god självkänsla och känsla av sammanhang löper mindre risk att behålla sina ADHD-symptom. Risken att drabbas av psykisk ohälsa minskar också. se UR-play http://urplay.se/162001

 * Personer med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, ADD, Asperger, m.fl) har ofta behov av stöd för att kompensera för svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll, kommunikation, tidsuppfattning, planerings- och organisationsförmåga. Med neuropsykiatriska funktionshinder menar man svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar.

 

Tags: NPF, möjligheter

 Skriv ut  E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera