Skolans styrdokument

Elever som behöver stöd har rätt att få det. Bevis för det hittar vi i våra styrdokument och de internationella dokument som ligger till grund för dem. 

* Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner en samlingssida

I Skollagen (2010:800) (senaste ändring 1/7-14) som är stiftad av riksdagen finns grundläggande bestämmelser om hur utbildningen ska bedrivas och vilka krav som ställs på kommunerna, och bestämmelser som rör eleven och föräldrarna.
När det gäller elever i behov av särskilt stöd kan man läsa:

... I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (1 kap 4§)

... Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (1 kap 5§)
... Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. (3 kap 5§) (nytt 140701)
... Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen... (3 kap 5§) (ny 140701)
... Om det ..., trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. (3 kap 8§) (ny 140701)
... Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. ... (3 kap 9§) (ny 140701)
... Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning ... (10 kap 10§, 11 kap 13§, 12 kap 10§, 13 kap 10§, gysär 18 kap 12§)
Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. (15 kap 17 §)

Skolverkets allmänna råd:
Allmänna råd för arbetet med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han når de kunskapskrav som minst ska uppnås. (s10) 

Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar (utan formellt beslut) inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd (beslutas av rektor och dokumenteras i åtgärdsprogram)  (s11)

En diagnos innebär alltså inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får inte vara ett villkor för att få särskilt stöd. Skolan kan inte heller avvakta med att sätta in särskilt stöd, med hänvisning till att en kompletterande extern utredning ska göras. Det är viktigt att understryka att skolans uppdrag alltid är att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende av om eleven har en diagnos eller inte. (s29)

 

Skoldatatek Norrbottens vaskning av texter från styrdokument 

Skolförordning (2011:185)
Gymnasieförordningen 2010:2039

Studiepaket om undantagsbestämmelsen 
med filmer och info från Skolverket och SPSM 
- Rätt till utbilding och stöd                    - Individanpassning
- Bedömning, prov och betygsättning   - Undantagsbestämmelsen i praktiken

"PYS-paragrafen" den sk undantagsbestämmelsen finns inskriven i den nya Skollagen.

I Kap 10. Grundskolan står det:
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.

Kap 15. Gymnasieskolan
26 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

Kap 22.Vuxenutbildningen
28 §  Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från enstaka betygskriterier eller kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana kriterier eller krav. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna uppfylla kraven för ett visst kriterium eller nå ett visst kunskapskrav. De kriterier eller krav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

För Grundsärskolan finns eventuellt inte dessa möjligheter kvar. Se artikel i Lärarnas Nyheter

Lärares yrkesetiska råd har en webbplats med överenskommelser som de båda lärarfackförbunden har kommit överens om. Dessa finns att läsa och samtala om på www.lararesyrkesetik.se.

 

Texten sammanställd av Britt Hansson
webbansvarig för Skoldatatek.se

 

____
I Skolverkets skrift Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom skolsektorn för åren 2002-2010  stod det bland annat:

"Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som t ex ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms". (s 11)

 

son

Tags: styrdokument

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek