En tillgänglig skola

 

GSPSMs generaldirektör Greger Bååth talar om en tillgänglig skolarunden till ”en tillgänglig skola” finns i FN: s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, i vilken man kan läsa att alla har rätt till utbildning och i FN: s barnkonvention från 1989, som säger att barnens bästa alltid ska ligga till grund för beslut i samhället.

1993 utfärdade FN standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. Nu skulle personer med funktionshinder utbildas i det allmänna utbildningsväsendet. (SOU 1998:66). För att klargöra hur denna utbildning för alla som skulle gå till arrangerades ett möte i Salamanca, Spanien 1994. Mötet som arrangerades av UNESCO samlade 300 deltagare från 92 länder. Salamanca-överenskommelsen behandlar ”inclusive education”, delaktighet och jämlikhet.

För att klargöra hur Salamanca-överenskommelsen skulle kunna fungera i Sverige tillsattes utredning som kom med sitt slutbetänkande FUNKIS - funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66). Den slog fast att alla elever skulle få sin skolgång på hemorten och att den skulle vara anpassad efter deras behov. År 2000 kom handlingsplan för handikappolitiken i Sverige - Från patient till medborgare. Den nya handikappolitiken slår fast att vi ska ha design för alla och att Sverige ska vara tillgängligt för alla medborgare 2010.

Skolförordningen (2011:185)  Kap 5,2 § Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Gymnasieförordningen (2010:2039) innehåller bl.a texter om rätten att få gå om, individuellt anpassat program, reducerat program, specialprogram, förlängd undervisning eller specialklasser.

Skolverkets allmänna råd:
Allmänna råd för arbetet med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

 

 

Tags: lagar, styrdokument

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek