• Tillgänglighet

Tillgängligt samhälle

Skarmavbild 2012-11-03 kl. 09.35.53

 

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 
Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Sverige ska vara ett tillgängligt samhälle. Information, lokaler och verksamheter vara tillgängliga för alla människor. Detta skrev Regeringen i en nationell handlingsplan för handikappolitiken för åren 2000-2010. (se textutdrag längre ner på sidan)

I handlingsplanen fastställdes mål för handikappolitiken som bl.a. inriktades mot ökad tillgänglighet och ett förbättrat bemötande.Betoningen i handikappolitiken har sedan förskjutits något och kommit att inriktas mot att identifiera och undanröja hinder samt förebygga och bekämpa diskriminering.

Handikappperspektivet innebär också att sträva efter generella lösningar som fungerar för alla, och att särskilda lösningar ses som komplement. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få samma rättigheter och möjligheter som andra medborgare.

-------------------------------------------------------
Nationell handlingsplan för handikappolitiken 2000-2010

Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten till respekt för människovärdet förändras inte av ett funktionshinder, dess grad eller art. En person med funktionshinder ska inte betraktas som ett föremål för särskilda åtgärder utan ska ses som en medborgare med lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade.

En handlingsplan för handikappolitiken "Från patient till medborgare" antogs år 2000 och sträcker sig fram till år 2010 och involverar alla samhällsområden.

De nationella målen för handikappolitiken är

  • en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
  • att samhället utformas så att människor med funkstionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
  • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Enligt handlingsplanen ska det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på

  • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder,
  • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder,
  • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

 

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek