om läsning och skrivning

Webbresurser gratis:              BOKTIPS, se längre ner på sidan!

Läs och Skrivportalen - Välkommen till Läslyftet som startar hösten 2015. Läslyftet som bygger på kollegialt lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet riktar sig till lärare i alla ämnen. Lärare och förskollärare i förskoleklass och personal i skolbibliotek kan också medverka.

UR-Samtiden - Skolforum 2013 med fyra föreläsningar om läsförståelse.
Martin Widmark, läraren, författaren och initiativtagaren till En läsande klass
Marie Trapp (Svenska Akademiens svensklärarpris 2013)
Malin Gonzales, Malin Hugander och Malin Jonsson från Sätraskolan i Stockholm
skolforum13-0  skolforum13-1  skolforum13-2 

skolforum13-5Barbro Westlund har i sina böcker och forskning om läsförståelse bidragit till hur vi kan arbeta med läsförståelse för att eleverna ska bli bättre läsare. Länk till hennes föreläsning UR Samtiden april 2012

Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok (Skolvärlden).

Pedagog Stockholm
Två filmer om lässtrategimodellen CORI som Toura Hägnesten presenterar.

SPSM - Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial Ett stödmaterial för flerspråkiga barn kommer under hösten 2013.

Framgångsfaktorer vid läs- och skrivlärande, heter Catharina Tjärnbergs doktorsavhandling (130523) visar att framgångsrika lärare lyfter elevernas styrkor och skapar ett klassrumsklimat där känslan är att det är okej att elever lär och gör på olika sätt. Framgångsrikt var också att upptäcka elevens problem innan eleven gjorde det. Då kan man bygga in läs- och skrivlärande redan i förskoleklass och eleven behöver inte stämpla sig själv som någon som har svårigheter

Läsförståelsestrategier - fem korta filmer av Susanne Nystedt. 
Att förulasforstaelsestr-nystedttspå  
Att göra textkopplingar 
Att skapa inre bilder
Att göra inferenser
Att ställa frågor

Åsså Åsså har jag dyslexihar jag dyslexi - åtta barn med dyslexi som berättar hur de kände före och efter de fick diagnosen, och om sina strategier för att tackla svårigheterna. (tillgänglig 9/4 till 9/10 2013)

50 tips att redovisa en bok en av sidorna i bloggen Kreativt skrivande 

NCS, Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Frågor och svar om läsning från Forskning.se klicka på länken!
Forskning. se ger forskarnas svar på frågor om läsning. Till exempel:
- Hur påverkar förmågan att läsa och skriva inlärningen av andra ämnen?
Att lära sig läsa och skriva i skolan, av Caroline Liberg

LUS i Stockholms stad, filmer från PedagogStockholm

Att skriva sig till läsning en webbplats med länkar till kommunala ASL-sidor
Tidig information från Datorn i utbildningen från 2004. Det finns en Facebookgrupp Att skriva sig till läsning.

läsa och skrivaWebbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. Webbplatsens fokus är på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling.
Läromedel för nybörjares läsinlärning Eva Klockoff, SPSM, berättar ingående om vilken metod de olika böckerna utgår ifrån (2008)
Se filmer om läsning och läsutveckling

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Rapport från "Konsensusprojektet Redaktör Mats Myrberg 2003
Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser
för elever med läs- och skrivsvårigheter
Denna andra och avslutande rapport från ”Konsensusprojektet” har finansierats av Specialpedagogiska institutet och Lärarhögskolan i Stockholm. Redaktörer: Mats Myrberg Anna-Lena Lange
Stockholm 16 december 2005, i tryck 2006
Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter
.
En forskningsöversikt. Mats Myrberg, (2001). Skolverket.

Dyslexi : en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie. 2007:2.
I rapporten beskriver professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm ett antal olika aspekter på forskning om dyslexi

Kod-Knäckarnas informationsmaterialKk
"Hitta läsningen! Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver"

Alla kan lära sig att läsa! Med hjälp av dvd:n kan föräldrar göra en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn.
”Föräldrar - en resurs för sina barn ”, cd och broschyr.
Föräldrapaketet finns att beställa hos Kod-Knäckarna.
Föräldrapaketet beskriver vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är. På ett enkelt sätt får du veta hur du kan hjälpa ditt barn i vardagslivet och med skolarbetet redan från starten. Materialet är gjort för föräldrar, men även lärare efterfrågar utbildningspaketet som kan ligga till grund för en bra dialog. Materialet betonar betydelsen av samarbete mellan föräldrar och lärare.
Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Andersson, Bodil m.fl. 2006Kk
Föräldrar och lärare måste gemensamt göra upp en plan för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att kunna ge dem en bra start i skolan. Här finns fakta och praktiska råd som direkt kan omsättas i vardagen.
Läs Forskning om läsning hos Kod-knäckarna.

Lista över vanliga språkfel - Wikipedia

knackkodenBöcker


Knäck koden - en hoppfull bok om dyslexi av Ann Lagerström (2011-12) Den säljs av Bertil Hults stiftelse.

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal för elever som behöver särskilt stöd. Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (nov2011). Skolinspektionens rapport 2010 visade att många särskolor prioriterar omsorg och ett gott emotionellt klimat i skolan på bekostnad av undervisning i läsförståelse. Boken visar hur elever med kognitiva svårigheter kan lära sig läsa med strukturerade textsamtal.

Barns tidiga skrivande, av Karin Taube (2011)
- Vad säger forskningen om barns tidiga skrivförsök?
- Hur kan lärare och föräldrar stödja barnen på bästa sätt?
- Hur får man barns skrivutveckling att bli en positiv resa?
- Hur viktigt är motivation och självbild för skrivutvecklingen?

Att förädla information till kunskap: lärande och klassrumsarbete i mediesamhället av Roger Säljö, mfl (2011) Vad är digital litteracitet? Vad skiljer digitala förmågor att hantera text, bild och annan slags information från de källor vi är vana vid i den traditionella användningen av texter?

Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken, av Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring (2010) Boken är skriven av lärare på Knutbyskolan och innehåller arbetsgång för sex olika genrer, deras progression och hur dessa kan bedömas. Dessutom klarläggs vilka språkliga drag som är viktiga i olika genrer.

Dyslexi- förbannelse eller möjlighet? "Att lära sig leva med Läs- och skrivsvårigheter"
Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? "Levnadsberättelser" . Två böcker av Föhrer och Magnusson (2010) fulla av de intervjuades erfarenheter.

Läsningens psykologi och pedagogik , Ingvar Lundberg 2010. Boken berättar vad som behövs för att ett barn ska knäcka den alfabetiska koden. Den behandlar också läsförståelse och läsundervisning.

Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande av Pauline Gibbons (2010)

Stärk språket, stärk tänkandet av Pauline Gibbons (2009)

Att undervisa i läsförståelse - Lässtrategier och studieteknik, Barbro Westerlund 2009. Boken presenterar tre forskningsbaserade undervisningsmodeller med dokumenterad effekt.

L som i läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola av Hasse Hedström 2009. I boken berättar lärare om hur de arbetar för med läsinlärning. Många olika metoder beskrivs. Kända forskare intervjuas.

Vägar till Läsförståelse av Monica Reichenberg 2008. Boken beskriver hur läraren praktiskt ska jobba för att eleverna ska bli medskapare i de texter de läser.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Red: Britta Ericson. 3. uppl. 2007
Ledande företrädare för olika yrkesområden beskriver i boken hur läs- och skrivsvårigheter kan utredas. Boken är avsedd att användas inom utbildningar.

Dyslexi, David Finer och Juha Kere 2008
En inblick i grundforskning som är av stor betydelse för många människor: genernas roll vid uppkomsten av dyslexi. Boken är utgiven av Karolinska institutet.

När bitarna föll på plats : en berättelse om dyslexi. Josefi Dahlberg, 2007
Författaren berättar om hur det är att leva med dyslexi. Skolan innebar att inget förstå, få dåliga betyg och även att bli hånad. Det var först på komvux som hon fick hjälp. Nu är hon beteendevetare och arbetar i det egna företaget med information kring läs- och skrivsvårigheter.

Den hemliga koden, utgiven av Vetenskapsrådet 2006
I boken får du en samlad bild av forskares syn på läsning. Kända forskare, som Ingvar Lundberg, Caroline Liberg, Karin Taube, Martin Ingvar, Mats Myrberg, Bodil Andersson m.fl. ger sitt perspektiv på läsning.
Den kan beställas från Vetenskapsrådet och kostar 65 kr

Den meningsfulla språkväven: om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter, av Rigmor Lindö. 2005

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter. Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis 2003. Elever med läs- och skrivsvårigheter presterar under sin förmåga, inte bara i svenska utan i alla ämnen. Det är viktigt att all skolpersonal har kunskap om problematiken.

Aktiva läsare: Öva läsförståelse från starten, Att läsa mellan raderna och öva läsförståelse, av Lena Franzén (2003) Om hur man kan träna eleverna till större läsförståelse.


Dyslexi – visst går det att besegra : en dyslektikers upplevelser och reflektioner. Margareta Strömboms bok från 1999 är en resa i nederlag och segrar. Läs om hur hon utmanar sina svårigheter med att utbilda sig till sekreterare.

Famous People with the Gift of Dyslexia

 


Tidskrift: Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter.
Utgivare: Svenska Dyslexiföreningen i samverkan med Svenska Dyslexistiftelsen.
Tidskriften utkommer med 4 nummer per år.

Bokförlag Aragasso : Humor, spänning, vardagsliv, kärlek ... böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.
Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:
• barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
• barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

 

-----------------------------

Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER Denna andra och avslutande rapport från ”Konsensusprojektet” Redaktörer: Mats Myrberg och Anna-Lena Lange 2006 länkningen till SPSM finns inte längre. Är det någon som kan tipsa Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om var den finns?

Tipsa gärna om böcker genom ett inlägg här nedanför.
Sammanställningen är skriven av Britt Hansson, Skoldatatek Norrbotten

Tags: forskning, skriva till läsning, läsförståelse, läsutveckling, läsa, skriva

Skriv utE-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera