Skoldatateket vill

 • vara en resurs i kommunens skolutveckling

 • vara en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning

 • vara en utbildningsverksamhet om IT och specialpedagogik

 • medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola

 • verka för att elever får verktyg som inkluderar dem i gruppen

 • bidra till att höja den specialpedagogiska kompetensen om datorn som ett pedagogiskt verktyg.

 • utveckla och sprida Skoldatateksmodellen genom att samarbeta med andra kommuner och stödja och inspirera dem att bygga upp egen kompetens

 • samla och sprida goda idéer genom nätverk av skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd

 • samarbeta med intresseorganisationer och enskilda föräldrar

 • vara informerade och uppdaterade om IT-hjälpmedel och programvara

 • skapa kontaktnät med dataföretag, läromedelsproducenter och utvecklingsföretag

 • samarbeta med kommunernas resurscentra, elevhälsa och utredande enheter

 • låna ut "alternativa verktyg" på kort tid för att underlätta valet av rätt verktyg senare

 

 

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek