• Skoldatatek

Skoldatatek 10 år av utveckling

2002 startade Skoldatatek på sex orter i landet. Nu finns det i närmare 200 kommuner.

Det handlar om möjligheter med digitala lärverktyg (för vissa och för alla)

Datorer, lärplattor, talsyntes, rättstavningsprogram, fokusstöd, ..., ..., men
framförallt om
förståelse för HUR verktygen ska komma till nytta
.

 sdt10.001

Projektet Skoldatatek

sex orterSkoldatatek – en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd" startade som ett treårigt projekt (2002-2005) av Hjälpmedelsinstitutet. Med i styrgruppen fanns Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och organisationerna Attention, Dyslexiförbundet (FMLS) och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Under det första året fanns Skoldatatek i sex kommuner: Boden (för Norrbotten), Göteborg, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Västervik. Men redan 2003 hade många fler kommuner startat egen verksamhet, med stöd från SPSM och av de första Skoldatateken. De första Skoldatateken fungerade som nav i hela sin region. Detta kunde ske tack vara medel från Specialpedagogiska myndigheten.

Projektet finansierades i starten genom medel från Allmänna arvsfonden och respektive kommun. SPSM har genom så kallade sis-medel medverkat till spridning och uppbyggnad i ca 200 kommuner.

Syftet med Skoldatatek var att inspirera skolpersonal att använda IT i undervisningen av barn i behov av särskilt stöd. Fokus var framförallt barn med ADHD och läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi.

Tanken med Skoldatatek var att elever med ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi lättare skulle få tillgång till datorbaserad undervisning. Datortekniken kan vara till hjälp i skolarbetet och bidra till att de blir inkluderade i sin klass. Dessa elever får sällan dator genom hjälpmedelsverksamheten. Ansvaret för datorstöd till dem vilar oftast helt på skolan. Skolorna behöver därför kunskap om hur man kan använda IT för att ge eleverna bästa möjliga stöd. Forskning visar att barn med ADHD tyvärr forfarande inte får hjälp i samma utsträckning som andra barn.

Behovet av det stöd som ett Skoldatatek kan ge var stort. Sedan projektet startade har vi sett många exempel på hur IT i förening med god kompetens hos pedagogerna kan hjälpa elever att få en likvärdig chans i skolan, att nå både sina egna mål och de nationella målen. Och, inte minst, att bli en i gruppen och att känna glädje och självförtroende i skolarbetet.

Verksamheten utvecklas och förändras allt eftersom. Satsningen bara på målgruppen ADHD och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi var bra för att lyfta dessa gruppers chans att klara skolan. Men i kommunen kommer förfrågningar om hur digitala verktyg kan vara till hjälp även för elever med annan funktionsnedsättning. Ja, varför inte till ALLA elever i skolan.

Skoldatateket - en del i skolutvecklingen. Från att vara en stöttning för vissa, blev det en del av skolans it-utveckling. Förmodligen har verksamheten gått vidare och blivit mer en del i hela kommunens skolutveckling. De digitala verktygen och det specialpedagogiska "tänket" ska inte användas som brandsläckare utan verka förebyggande. Om verksamheten ska bli förebyggande blir Skoldatateket en samarbetsplattform mellan högsta skolledning, IT-kontoret och Elevhälsan.

Allmänna Arvsfondens Guldkorn 2007, tilldelades med motiveringen  Skoldatateket ökar barns arbetsglädje. Prispengarna 60 000 kr lades till forsatt uppbyggnad av Skoldatatek.se

Med hjälp av ny teknik och pedagogik har Hjälpmedelsinstitutets satsning på Skoldatatek väckt lusten att lära ökar bland elever med svåra koncentrationssvårigheter.

Birgitta Göthberg från Hjälpmedelsinstitutet är påtagligt rörd över att man tilldelats Arvsfondens pris för årets Guldkorn 2007.
- Det viktigaste i det här projektet är eleverna själva, förklarar Birgitta. Barn med ADHD-DAMP-problem och läs- och skrivsvårigheter har ofta svårt att få tillgång till tekniska hjälpmedel. Genom Skoldatateket har många av dessa elever fått ökad arbetsglädje och självkänsla.

En förstudie
Elsy-May Gisterå och Margareta Lavsund skrev 2001 Konsekvenser av IT-insatser till barn med DAMP/ADHD och närliggande funktionshinder.  Där berättar de om sina erfarenheter från arbete med IT och funktionshindrade barn. Skriften kan hämtas fritt från Hjälpedelsinstitutet. http://www.hi.se/global/pdf/2001/01330.pdf
Deras arbete fungerade som en förstudie till Skoldatateksprojektet.

Hjälpmedelsinstitutets utvärdering
John Nilsson och Malena Sjöberg skrev 2005 Utvärdering av projektet. John som har  följt projektet under alla tre år och skrivit utvärderingen och Malena har interjuat 10 barn och lärare om Skoldatateket. Skriften fanns förut att hämta på www.hi.se, men den är nu bortplockad. Hoppas hitta den igen. 

Specialpedagogiska skolmyndighetens utvärdering
Vilka effekter har skoldatatek och liknande verksamhet för elevers måluppfyllelse? Den frågan besvaras i rapporten "Utvärdering av skoldatatekens effekter"


"Utvärderingen visar att satsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse. Mest framgångsrika har de kommuner varit som satsat på utbildning i kombination med tillgång till alternativa verktyg och teknisk support."

En historisk tillbakablick till 2002

Skoldatatek startade på sex orter. En av uppgifterna var att initiera och stötta uppbyggnad av Skoldatatek i andra kommuner i hela regionen den egna regionen. I samarbetet mellan de ursprungliga sex naven, växte idén om hur verksamheten skulle kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.  En bok har skrivits. En Skoldatateksbroschyr har upparbetats och omarbetats.

Målet har hela tiden varit att varje kommun ska bygga upp ett Skoldatatek utifrån sina förutsättningar. Vad verksamheten heter är inte det viktigaste, huvudsaken är att det är skoldatatekstänk i insatserna och att eleverna får tillgång till sina så väl behövda verktyg.

salamanca1994Stöd för Skoldatatek fanns i Salamancadeklarationen, en internationell överenskommelse om hur intentionerna i Barnkonventionen skulle kunna omsättas i skolans verksamhet. Enligt överenskommelsen skulle det i varje ort finnas en central resursbank med kunskap om digitala verktyg och specialpedagogik, för att stötta utbildningen. Lärarutbildningen sullle ge en positiv syn på personer  med funktionsnedsättning och se lära lärarna att använda tekniska hjälpmedel. Även redan utbildad personal skulle få utbildning. Med detta som som riklinje har Skoldatateken verkat för spridning av de digitala verktyg som hjälper eleverna att klara skolan.

Utrustning för tio år sen

 • En bärbar dator kostade ca 15000 kr
 • Talsyntesen kostade 2500 kr/dator, om man köpte flerpack
 • Skanner och ocr-program kostade 2500 kr/dator
 • Daisyspelare kostade ca 3900kr (samma som nu)

Verksamheten riktade sig till lärare som arbetar med elever med ADHD/DAMP och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utbildning av specialpedagoger, it-pedagoger, it-ansvariga och skolledare behövdes. De elever som behövde en personlig arbetsdator att användas både i skolan och hemma fick utbildning tillsammans med sina föräldrar och lärare. Många kallade utrustningen för ryggsäck, eftersom eleven ofta fick låna en ryggsäck med utrustning. Det fanns ju ofta bara en dator i klassrummet på den tiden. För att elevens dator skulle komma till användning var det viktigt att lärarna gav uppgifter så att datorn kom till användning. Uppföljning med arbetslaget behövdes. 

Talsyntes - valet stod mellan tre program
Talsyntesmotorn Infovox som fanns redan på 1990-talet till synskadade fungerade även för Skoldatatekens målgrupp. Till Infovox behövdes ett skrivprogram, EdWord, helt enkel ett förenklat Word. För enanvändare kostade den 7950 kr, men i 10-pack gick den att köpa billigare. Som OCR-program till skanningen användes Omnipage eller Fine reader. 

Budgie var också ett möjligt talsyntesprogram. Det arbetade i eget skrivfönster. Det var billigare och fungerar bra med C-pen. Den blev nog mer använd av hemanvändare än av skolan.

Vital ett talsyntesprogram som läser i Word eller andra program underlättade mycket. Programmet var nytt i början av 2000-talet och blev den enklaste lösningen, ett fantastiskt program. En nyckelhantering för varje dator var besvärlig, men när det kom som kommunlicenser och skollicens förenklade det hanteringen och framförallt blev det billigare. 

Billigare blev det också när WordRead (Claro) och CD-Ord  kom med skol- och kommunavtal. Nu blev det möjligt för skolorna att köpa någon av dessa talsyntesprogram med många röster, för alla elever i kommunen.  

Målgruppen och verksamhetens inriktning
Målgruppen var till att börja med barn med ADHD/DAMP och läs- och skrivsvårigheter. Det var för dessa barn som HI lyckades starta projektet med medel från Allmänna arvsfonden. Fokus låg mycket på dessa och andra barns läs- och skrivsvårigheter. Kanske var det lättare att hitta lösningar för lässvårigheter än för uppmärksamhetssvåriheter?

Förhoppningsvis har förståelsen och kunskapen om NPF blivit större med åren. Allt fler barn med NPF- får tillgång till digitala lärverktyg, men en undersökning visar att de inte får det i tillräckligt hög grad. 

Kompensatoriska hjälpmedel blev alternativa verktyg 
2002 kallade vi verktygen för kompensatoriska hjälpmedel, eftersom det kompenserade elevens tillkortakommande. Efter några år kändess detta fel. Läraren behöver många olika verkyg i sin verktygslåda och uttrycket "alternativa verktyg" kändes mer rätt. Datorn var ett alternativ till pennan. Ljudboken var ett alternativ till den tryckta boken. Fokusstöd i form av mic på läraren och hörlur på eleven var ett alternativ till att tillrättavisa eleven inför klaskamrater

När digitala verktyg blir allt vanligare känns kanske inte datorn som ett alternativ längre, varför många hellre säger digitala lärverktyg, eller bara lärverktyg. 

 
Kunskap är viktigt, liksom engagemang, men viktigast av allt är förståelsen för svårigheter och den frustration som eleven kan känna när han/hon inte lyckas.  

skollagen

skollagen2

skollagen3

barn gör rätt

förståelse

 P

 Skriv ut  E-post

Kontakter till Sveriges Skoldatatek

 

ALE KOMMUN- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.303-33 03 76
ALINGSÅS- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0322-61 70 72, 0734-154 821
Skoldatatekets logotypeALVESTA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0472-59 59 06 
ARBOGA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0589-874 67
ARJEPLOG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0961-141 75
ARVIDSJAUR - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070- 269 17 51
ARVIKA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-1912792
ASKERSUND - vilande för frågor Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0730-497 400
BJURHOLMs kommun - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-252 35 02
BJUV - vilande för frågor kontakta Carina Leffler 042-458 53 00
BODEN + Norrbottens län - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0921-623 74 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
BOLLEBYGD- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.033-430 56 22
BOLLNÄS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-274 64 59
BORGHOLM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0485-881 60
BOXHOLM -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  0142-895 80
BRÄCKEDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-6975743
BÅSTAD - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0431-776 58
DANDERYD - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.08-56 89 15 58
DEGERFORS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-420 54 39
DOROTEA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  070-298 17 86
EDA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0571-358 05  073-275 62 43 
EKERÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.073-660 40 85
EMMABODA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0471-24 92 35
ENKÖPING - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0171-626116, 070-162 60 83
ESKILSTUNA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.016 - 710 71 31
ESLÖV - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0413-62974
FAGERSTA -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0223-444 60
FALKENBERG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0346-886878
FALKÖPING - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0515-88 5388, 0706 745063
FALUN -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 023-82904
FLEN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-384 21 80
GAGNEF - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0241-15 541
Gbg-reg komförb, GR skoldatateksmötespl. - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0705-355064
GNESTA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0158-275 433
Gotland - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0498/263387, 070- 4476911
GÄLLIVARE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0970-186 95
GÄVLE -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.026-17 97 97
GÖTEBORG -Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-202 34 55
GÖTENE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0511-38 68 48
HABO kommun -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 036 442 84 11
HAGFORS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0563-180 73
HALLSBERG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0582-685 385
HALMSTAD - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0702-342261
HAPARANDA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0922-261 06 
HEDEMORA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0225-345 79
HELSINGBORG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 042-10 33 48 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
HJO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.073-270 14 04 
HOFORS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-086 00 31
HUDIKSVALL - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-275 20 16, 0650- 55 60 79
HULTSFRED - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0495-24 04 59
HYLTE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0733-71 81 96 
HÅBO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0171-46 84 64
HÄRNÖSAND - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 072-2385580
HÄRRYDA- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 031-724 67 87
HÄSSLEHOLMDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0451-26 89 27
JOKKMOKK - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  070-598 26 80
JÄRFÄLLA
- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.08-580 287 25
JÖNKÖPING
- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.036-10 34 16
KALIX
- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.072-725 33 72
KALMAR - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0480-45 32 43,  070-60 69 240
KARLSHAMN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0454-30 72 41
KARLSKRONA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0455-30 47 79
KARLSTAD - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 054-540 29 57
KATRINEHOLM
- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0150-48 82 56, 070-27 625 27
KINDA kommun - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  0494-19223
KIRUNA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0980-706 11
KLIPPANDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  0734-39 83 44
KNIVSTA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 018-34 78 49  
Kronobergs län
- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0470-77 85 43
KRISTIANSTAD
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0733-13 51 13
KROKOM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0640-163 77 
KUMLA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 072 73 43 193,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 072 73 43 194
KUNGSBACKA- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0300-83 89 66
KUNGSÖR - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0227-600302
KUNGÄLV- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.030-323 94 54 
LAHOLM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-271 34 62
LANDSKRONA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0418-47 42 42
LEKEBERG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-540 82 40, 072-223 88 61
LEKSAND - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-50 84 962
LIDINGÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-667 6414, 070-558 0635
LINDESBERG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0581-81382
LINKÖPING - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 013-26 31 55,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 26 39 85
LJUSDALDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0651-181 60 
LOMMA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0733-41 12 01
LULEÅ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-6141256
LUNDDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.046-3594497
LYCKSELEDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. l
LYSEKIL - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.073-0799484
MALÅ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-2759930
MALMÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0721-55 72 65
MORA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0250 - 266 20
MOTALA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.072-500 24 70
MÖLNDAL - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0703-48 67 78
MÖRBYLÅNGA kommun - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0485-472 33
NACKA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-431 81 55
NORDANSTIGDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0652-36026, 070-3611345
NORRKÖPING - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.011-15 34 38
NORSJÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0918-142 14 
NYKVARN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-555 013 68
NYKÖPING - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-426 86 51 
NYNÄSHAMN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.08-520 683 95
OCKELBO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0297-55417
OLOFSTRÖM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0454-936 32
ORUST - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0304-33 40 37
OSKARSHAMN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0491-76 44 47
OXELÖSUND - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-312 93 71
PAJALADen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-221 41 51
PITEÅ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0911-696 452
RAGUNDA - Marlene Jonsson 070-668 22 16 ??
RONNEBY - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0733-170 422,
RÄTTVIK - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0248-702 85
SANDVIKEN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.026-24 19 05, 070-089 03 52
SIGTUNA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.08-5912 6646, 070-737 03 02
SJÖBO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-424 28 04
SKELLEFTEÅ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0910-735 000  
SKURUP - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0411-536 420
SMEDJEBACKEN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0240-66 03 38
SOLLEFTEÅ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0620-68 26 23, 073-274 69 34
SORSELE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0952-142 03
STAFFANSTORP - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 046-287 17 96
STENUNGSUND - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0303-73 26 04  
STOCKHOLM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-508 32 816
STORFORSDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0550-651 15
STORUMAN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-150 15 07
STRÖMSUND - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0670-16100 vx
SUNDBYBERG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-706 67 10
SUNDSVALL -Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-274 23 46
SVALÖV - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0709-451005
SVEDALA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0709-89 64 26
SVENLJUNGADen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0325-182 77
SÄFFLE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0533-68 11 92
SÄVSJÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0382-153 17
SÖDERHAMN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0270-75706, 070-1900709
SÖDERKÖPING - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0121-182 12 
SÖDERTÄLJEDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-5230 1542 
SÖLVESBORG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0456-81 67 56
TIBRODen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0504-18527
TIDAHOLM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0502-60 63 30
TIERP - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0293-21 8616
TINGSRYD-  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0477-445 23, 070-394 99 33
TJÖRN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0304-60 15 84
TOMELILLA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0417-184 43, 070-995 83 66
TORSÅS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   070-374 77 76
TRANEMO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0325-576753, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
TRANÅS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 076-496 44 91 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
TRELLEBORG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-442 25 77
TROSA -   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0156-523 08
TYRESÖDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  08-57 82 7041 
TÄBYDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0766-439724
TÖREBODA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0506-181 62
UDDEVALLA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0522-69 72 82, 0702-656568
ULRICEHAMN- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0321-59 50 00
UMEÅ - vilande - för frågor kontakta Lena Enmark 090-16 12 69
UPPLANDS-BRO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-58169164
UPPSALA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.018- 727 75 57
UPPVIDINGE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0474-470 26
VADSTENA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-7407524
VALLENTUNA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.08-587 862 15
VARBERG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 076-102 78 71
VAXHOLM -Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-541 70930, 541 70915
VELLINGE - vilande för frågor Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0709-915232
VETLANDA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0383-965 76
VIMMERBY - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0492-76 94 76 
VINGÅKER - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-9619952
VÄNERSBORG - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0521-72 10 75
VÄNNÄS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-594 66 15
VÄRMDÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 08-570 489 80
VÄRNAMODen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0370-37 73 66
Västerbottens län - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-516 57 47
VÄSTERVIKDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0490-25 46 21
VÄSTERÅS - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 021- 39 85 93
YDRE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0381-66 12 68
ÅNGE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  0690-40387, 070-2968882
ÅSTORP - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.073- 425 40 77 
ÅTVIDABERG -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0120-83317  
ÄLMHULT- Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0476-550 01
ÄLVDALEN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0251-311 39
ÄLVKARLEBYDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 026-83072
ÄLVSBYN - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 072-201 63 80 
ÄNGELHOLM - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0431-46 88 91
ÖCKERÖ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.031-97 63 69
ÖREBRO - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 019-215652
ÖRKELLJUNGA - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0734-35 50 93
ÖRNSKÖLDSVIK - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.070-284 39 10, 0660-265149
ÖSTERSUND - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.063-14 02 65, 073-275 40 21 
ÖSTRA GÖINGE - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.044-775 65 02
ÖVERKALIX - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.0926-741 01
ÖVERTORNEÅ - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070 -628 09 51
 
Listan med skoldatatekskontakter revideras i februari och september varje år, och många gånger däremellan. Senaste ändring av listan var  2015-04-22 då Torsås kom med.
De som finns med på listan har själva bekräftat att de har skoldatateksuppdrag, men alla har inte lika stor del av sin tjänst till sitt skoldatateksuppdrag. En del är endast kontaktperson i skoldatateksfrågor.

Skoldatatek - råd och rekommendationer och åtaganden för kommun som vill starta ett eget Skoldatatek (rev. juni 2011)

 Skriv ut  E-post

Vad är Skoldatatek?

Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.  

Erfarenheterna från den försöksverksamhet som bedrivits med Skoldatatek visar att vissa formella krav bör vara uppfyllda för att verksamheten ska lyckas. Det gäller både hur organisationen bör se ut och vilken kompetens som måste finnas hos personalen.

Skoldatateksverksamhet
Ledning

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Personalen ska vara väl förtrogen med skolans mål och uppdrag. Verksamheten bör dessutom vara förankrad i skolans förvaltningsledning och i kommunens skolplan.

Målgrupp
Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte
Skoldatatekens syfte är att

 • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
 • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
 • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
 • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
 • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
 • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelverksamhet.

Verksamhet
Vid Skoldatateken bör skolpersonal erbjudas

 • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • korttidslån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån  

Kommunens åtagande
Den kommun som vill starta skoldatatek rekommenderas

 • tillhandahålla tjänst till specialpedagog med god kunskap om IT samt tekniker i Skoldatateket. Till en kommun på 40 000 invånare föreslås en specialpedagogtjänst (100%) och en teknikertjänst (25%).
 • att ordna lokaler och datorutrustning till Skoldatateket

Nationell inormationsbroshyr reviderad juni 2011

Skarmavbild_2011-09-27_kl._08.29.43Skarmavbild_2011-09-27_kl._08.38.47

   

   Skriv ut  E-post

  Skoldatateket vill

  • vara en resurs i kommunens skolutveckling
  • vara en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning
  • vara en utbildningsverksamhet om IT och specialpedagogik
  • medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola
  • verka för att elever får verktyg som inkluderar dem i gruppen
  • bidra till att höja den specialpedagogiska kompetensen om datorn som ett pedagogiskt verktyg.
  • utveckla och sprida Skoldatateksmodellen genom att samarbeta med andra kommuner och stödja och inspirera dem att bygga upp egen kompetens
  • samla och sprida goda idéer genom nätverk av skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd
  • samarbeta med intresseorganisationer och enskilda föräldrar
  • vara informerade och uppdaterade om IT-hjälpmedel och programvara
  • skapa kontaktnät med dataföretag, läromedelsproducenter och utvecklingsföretag
  • samarbeta med kommunernas resurscentra, elevhälsa och utredande enheter
  • låna ut "alternativa verktyg" på kort tid för att underlätta valet av rätt verktyg senare

   Skriv ut  E-post

  Varför Skoldatatek?

  Elever som har ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, eller annan funktionsnedsättning, behöver enligt vår mening utrustas för ett livslångt lärande likväl som sina klasskamrater. Skolsituationen måste anpassas, de måste i skolan få lära sig använda verktyg för sitt lärande så att de inkluderas i skolan och i samhället.

  Det är självklart att den som inte kan se tillräckligt bra använder glasögon i skolan, det måste också bli självklart att elever som behöver kompensatoriska stödåtgärder får tillgång till de hjälpmedel som kan underlätta deras skolgång. I dag räcker det inte att elever lär sig hantera en penna när de skriver - de behöver också kunna använda datorn som ett alternativt verktyg till skrivande.

  För att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd i skolan måste skolans personal lära sig hantera såväl olika alternativa IT-baserade verktyg som programvara för träning. I dag är kunskapen fortfarande alltför låg när det gäller detta ute på skolorna. När åtgärdsprogram upprättas tänker många lärare inte ens på de möjligheter som IT erbjuder. Detta är en av anledningarna till att Skoldatateksprojektet startade.

  Vi anser att det behövs ställen i kommunerna dit skolpersonalen kan vända sig för att höja kompetensen och få hjälp att välja bland både pedagogisk programvara och alternativa verktyg i lärandet (eller kompensatoriska hjälpmedel som de tidigare kallades).

  Den verksamhet som Skoldatateket erbjuder borde på sikt byggas i alla landets kommuner. I alla fall om vi menar allvar med att skolan är till för alla elever!

   

   Skriv ut  E-post

  Fler artiklar...

  • 1
  • 2
  Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
  för Sveriges Skoldatatek
  webbansvarig: Britt Hansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.