• Tips
  • Skrivet om en-till-en

Skrivet om en-till-en

Unos Uno heter ett forskningsprojekt som 2010-2013 har forskat om vad som händer på skolor där varje elev får var sin dator. Projektet har förutom årliga rapporter resluterat i Åke Grönlunds bok Att förändra skolan med teknik -bortom en dator en elev. Håkan Fleichers avhandling En elev en dator, visar ungefär samma resultat.

Att alla elever får var sin dator ger inte automatiskt bättre skolresultat. I de fall det har gett gott skolreslutat har skolan även gjort andra gynnsamma förändringar. 

Lärarna har också fått ytterligare arbete med att uppfinna och producera nytt lärmaterial, bland annat därför att skolan dragit ner på läromedelskontot för att få råd med datorer, uppger Åke Grönlund.

Screenshot 2014-04-07 22.49.55Boken Att förändra skolan med teknik -bortom en dator en elev av Åke Grönlund (Örebro universitet) kan hämtas som pdf. Den bygger på erfarenheterna från projektet Unos Uno som under åren 2011–2013 arbetat systematiskt med att utveckla skolan med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (it). 

Ett tjugotal skolor i elva kommuner och en friskolekoncern har deltagit. Projektet Unos Uno tog sitt namn från den idé som då låg i tiden, nämligen att varje elev skulle ha en dator.  

Men under de år som gått har it-användningen förändrats. Fokus ligger inte längre på datorn. Idag är det istället resurser i nätverk, information på nätet och lärresurser av olika slag och resurser och för att skapa och för att organsiera sitt arbete i "molntjänster". Nu är det inte bara datorn utan läsplattor och "smarta" mobiltelefoner. Det blir alltmer viktigt att titta på innehållet – på vad vi kan göra med teknikens hjälp.

En-till-en-satsningen har gett lärare mer arbete. Men det verkar som om tekniken och nya resurser även har gjort det lättare. De flesta är nöjda med datorerna, men många anser att eleverna blir distraherade av sociala medier, även eleverna anser det. 

Från rapporten 2013 från Unos Uno:
Utmaningen är inte "hur ger vi varje elev en dator" utan "Hur organiserar vi bäst samarbete - på varje skola och i kommunen som helhet - så att vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?"

IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte ett IT-projekt.
Spridningen i resultat mellan skolor är mycket stor, och den beror inte på tillgången till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö. Den viktigaste framgångsfaktorn för spridning av innovationer så de kommer alla elever i alla skolor tillgodo är god ledning på kommunnivå. Man kan inte delegera allt ansvar till den enskilda skolan.

God användning av IT i skolan förutsätter ett antal styrande politiska beslut angående ekonomi, infrastruktur organisationsutveckling, pedagogiskt innehåll och teknik-användningsavtal. Det handlar om många förändringar som kräver politiskt ledarskap. Det kräver också samarbete mellan skolor i exempelvis utbildning, teknisk infrastruktur och gemensamma lärresurser, vilket kräver skolförvaltningens engagemang.
Kommunerna har bollen. Varje kommun måste se över sina egna metoder och processer då det gäller ovanstående frågor. 

En-till-en-satsning ökar arbetsbelastning skriv
Screenshot 2014-04-07 00.11.28er Lärarnas Nyheter (140318)  
då antalet lärare har blivit lägre när skolan har satsat på datorer.  

Jan Hylén, skriver om slutredovisningen av Unos Uno.
Digitaliseringen i skolan - en kunskapsöversikt

Bra sammanfattning av Unos Uno
http://violetadelundberg.blogspot.se/2014/03/unos-uno-arsrapport-2013-vad-har-blivit.html

 

En elev – en datorKunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan,
Håkan Fleischer (Jönköpings universitet 2013) Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, kallad en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande.

   - Om en-till-en är svaret, vad var då frågan? (startskott till avhandlingen) 
Satsningar på en dator per elev motiverar elever och gör dem skickligare på att hantera datorn. Men de ges inte tid att reflektera. Elevernas kunskaper riskerar att bli ytligare, menar Håkan Fleischer.

Screenshot 2014-04-07 23.15.39SE Mats Larsnäs intervju med Håkan Fleicher från april 2013 http://www.fleischer.se/blogg/page/7/#.U0MQtV69WTg 

Han ser att eleverna blir stressade och distraherade så att de får försämrade strategier.  Kunskaperna blir lite ytligare. Det de skriver hänger inte ihop. De har inte lika väl utvecklat logiskt resonemang. Han tolkar det som att de känner sig stessade eftersom de inte hinner sitta ner och reflektera, utan hämtar svar från internet. 

Fleicher är rädd att Sveriges skolor inte tänker efter utan bara hänger på. Fortlöpande diskussioner om pedagogisk utveckling behövs inte bara teknik. Man behöver lyssna även på de som slår till backen. 

Lyssna på en intrevju med Håkan Fleicher i mars 2014 http://plugget.craftpod.se/avsnitt-2-hakan-fleischer/

 

samlat av Britt Hansson

 

 

 

Tags: forskning, en-till-en

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek