• Lästips
  • Extra anpassningar skyndsamt inom ramen för den ordinarie undervisningen

Extra anpassningar skyndsamt inom ramen för den ordinarie undervisningen

ska de elever få som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärdsprogram blir inte nödvändiga vid stöd inom ordinarie undervisning, enligt Regeringens remiss till LagrådetTid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram

loggaJa, nu behövs verkligen Skoldatatek, med specialpedagogisk it-kompetens i varje kommun! Behövs även en lagändring om att denna kompetens ska erbjudas i varje ort, så som föreslogs i Salamancadeklarationen (FN 1994, undertecknad av Sverige) ?

Flera remissinstanser, bl.a. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Handikappförbunden framhåller behovet av att säkerställa att alla skolor har de kunskaper som krävs för att ge elever tillräckligt med stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Förslagen innebär bl.a. att

  • om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis- ningen.
  • Den befintliga skyldigheten att göra en anmälan till rektorn ska ändras, så att en sådan anmälan ska göras först om det kan befaras att eleven, trots att stöd i form av extra anpassningar har getts, inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
  • Om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte skulle vara tillräckliga, ska en anmälan till rektorn göras direkt. Efter anmälan ska rektorn, liksom hittills, se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
  • Om ett åtgärdprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insat- ser i form av särskilt stöd som eleven behöver för att nå kunskaps- kraven.

Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Ändringarna av Skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

länk till:

Pressmeddelande
19 februari 2014
Utbildningsdepartementet

Minskad administration för lärare genom tydligare regler för åtgärdsprogram
Regeringen förändrar lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram i skolan kraftigt kan minskas. Detta lättar lärarnas administrativa börda och frigör tid för undervisning.

Åtgärdsprogram infördes i huvudsak 2001. Idag skrivs ofta åtgärdsprogram direkt när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne, vilket gör att fokus hamnar på dokumentation istället för faktiskt stöd till eleven. Åtgärdsprogrammen har också blivit för omfattande i många fall.

Nu vill regeringen förändra lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram kraftigt kan minskas. Det blir tydliga steg för insatser för de elever som behöver stöd av olika slag.

När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska det först skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan t.ex. handla om att eleven under ett par månader behöver visst stöd av speciallärare eller särskilda läromedel. För detta behöver det inte skrivas något åtgärdsprogram.

Dagens regler ska gälla för de elever för vilka extra anpassningar inte är tillräckligt, antingen om det är uppenbart från början eller om extra anpassningar har getts under en tid. Det betyder att rektor ska utreda behovet av särskilt stöd och för den elev som behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Särskilt stöd kan t.ex. vara en elevassistent eller enskild undervisning. Detta kan överklagas, som i dag.

Regeringen föreslår också att själva åtgärdsprogrammen förenklas, till exempel ska det räcka med att ange när uppföljning och utvärdering ska ske och vem som är ansvarig, inte hur det ska göras. Dessutom ska inte samma sak behöva finnas med i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Tags: kunskapskrav, anpassningar

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek