• Tips
  • Skickliga lärare

Skickliga lärare

är den största framgångsfaktorn i skolan. Men vad menas med en skicklig lärare? Eva Heimdahl Mattson och Catharina Tjernberg vid Stockholms universitet har några svar på det.

I deras artikel i Uppsala Nya Tidning delar de med sig av vad svensk och internationell forskning visar.

Det som karaktäriserar framgångsrik undervisning är bland annat att: :

  • Den skickliga läraren reflekterar kontinuerligt över sin undervisning tillsammans med kolleger, och är beredd att anpassa den till eleven, ämnet och sammanhanget.
  • Den skickliga läraren har tilltro till sina elever; alla kan och vill lära och om det inte är så finns det en anledning som i så fall måste utrönas.
  • Den skickliga läraren strävar mot att alla elever ska få lyckas utifrån sina förutsättningar, eftersom det är att lyckas man lär sig något av.
  • Den skickliga läraren uppmuntrar eleven att försöka prestera lite mer än man tror sig om att kunna klara.
  • Den skickliga läraren har en hög acceptans för elevvariation, olikhet och mångfald. (Internationella studier visar att alla elever vinner kunskapsmässigt på heterogena gruppsammansättningar och de som vinner allra mest är de med de sämsta utgångslägena).
  • Den skickliga läraren införlivar en rad olika undervisningsmetoder i sin repertoar i syfte att kunna arbeta icke-exkluderande. Listan kunde göras mycket längre.

Låt lärare ta plats!
Studier visar på mycket goda effekter när lärare möter forskare och forskare möter lärare "på golvet". Verksamma lärares kunskaper och erfarenheter måste efterfrågas. Lärare får inte bara ses som objekt för forskares och politikers ensidigt grundade intentioner och påbud.

En första förutsättning är, anser de, att den pedagogiska forskningen på universitet och högskolor på allvar börjar intressera sig för lärares kunskaper och erfarenheter, vad som händer i samspelet mellan lärare och elev - att man tar del av och förhåller sig till skolans praktik. Forskning med grund i psykologi, sociologi och filosofi är i sig intressant, men det är inte den hjälpen lärare behöver för att utveckla sin undervisning. 

Forskningen måste hitta ut till skolorna.
Den skickliga läraren kan beskrivas som en som lyckas förena vetenskapligt grundat teoretiskt kunnande om läroprocesser med praktiska yrkeserfarenheter till pedagogisk handling. Teori och praktik i skön förening.

Exempel på viktig fråga som forskningen borde satsa på är 
- Vilka förutsättningar krävs för att alla barn och ungdomar ska få lära sig läsa, skriva och räkna på en tillräckligt avancerad nivå i förhållande till de krav som samhället ställer?

Läs hela Eva Heimdahl Mattsons och Catharina Tjernbergs artikel i Uppsala Nya Tidning

 

/sammanställt av Britt Hansson

 

Tags: kunskapskrav

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek