• Lästips
  • språk-, läs- och skrivutvecklare

språk-, läs- och skrivutvecklare

sprak-las-skrivutvecklareI en ny skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling i både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Skriften blir en hjälp att förstärka och tydliggöra dennes roll i det systematiska kvalitetsarbetet.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan få i uppgift att följa upp och kartlägga språk-, läs- och skrivarbetet genom att samla in, dokumentera och sammanställa information och resultat inom utvalda områden. Några exempel på områden kan vara:

sprak-las-skrivutvecklareförskollärares och lärares kompetens och behov av kompetensutveckling,
• förskollärares språk- och kommunikationsutvecklande arbete,
• lärares arbete med läs- och skrivutveckling i olika ämnen,
• barns och elevers läs- och skrivutveckling,
• elevernas resultat och måluppfyllelse,
• samarbeten, t ex mellan lärare och skolbibliotek.

Uppdraget kan även innebära att ansvara för kompetensutveckling av förskollärare och lärare, till exempel genom att ta del av lärares erfarenheter och önskemål, inspirera dem i undervisningen och vara ett stöd i arbetet med elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.

Även att lyfta forskning och litteratur inom området samt ordna pedagogiska samtal och diskussioner om aktuella frågor kan ingå i språk-, läs- och skrivutvecklarens ansvar.

sprak-las-skrivutvecklare2I skriften Språk-, läs-, och skrivutvecklare - en resurs för ökad kvalitet i undervisning berättar flera lärare och skolledare om arbetet i sin kommun.

Bilden till höger visar två av dem och den är ett skärmklipp från skriften.

natmal

Läs mer om kvalitetsarbete i Skolverket allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (2012). Bilden finns på sid 25

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek