• Tips
  • Språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklare

I en skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan få i uppgift att följa upp och kartlägga språk-, läs- och skrivarbetet genom att samla in, dokumentera och sammanställa information och resultat inom utvalda områden. Några exempel på områden kan vara:

sprak-las-skrivutvecklareförskollärares och lärares kompetens och behov av kompetensutveckling,
• förskollärares språk- och kommunikationsutvecklande arbete,
• lärares arbete med läs- och skrivutveckling i olika ämnen,
• barns och elevers läs- och skrivutveckling,
• elevernas resultat och måluppfyllelse,
• samarbeten, t ex mellan lärare och skolbibliotek.

Uppdraget kan även innebära att ansvara för kompetensutveckling av förskollärare och lärare, till exempel genom att ta del av lärares erfarenheter och önskemål, inspirera dem i undervisningen och vara ett stöd i arbetet med elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.

Även att lyfta forskning och litteratur inom området samt ordna pedagogiska samtal och diskussioner om aktuella frågor kan ingå i språk-, läs- och skrivutvecklarens ansvar.

natmal

Läs mer om kvalitetsarbete i Skolverket allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (2012). 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek