Skoldatatek - en möjlig väg?

Två specialpedagoger i Eskilstuna har som examensamensarbete gjort en jämförande analys mellan Skoldatatekets verksamhet - utbud och skolpersonalens behov - efterfrågan.

De två specialpedagogerna heter Ann-Charlotte Dahlström & Cecilia Taléus Brokvist och de har gjort sitt arbete vid Umeå Universitet.
SKOLDATATEK & IKT
En möjlig väg för att nå visionen om en skola för alla?

I diskussionen skriver de:
Vi tycker att Skoldatateket är en tillgång och en mycket bra resurs för kommunens skolor.
Verksamheten är ett komplement för skolorna, dit personalen kan komma för att höja sin
kompetens om IKT och specialpedagogiskt stöd.
....
Vår enkätundersökning bekräftar den tidigare forskningen som säger att tilltron på IKT som
alternativt verktyg är stor bland pedagoger, men för att det ska användas i undervisningen
krävs kunskap, tid, ekonomiska resurser, bättre teknisk utrustning och support
....
Vi tror att Skoldatateket och IKT som ett alternativt verktyg är en möjlig väg för att öka elevers
självförtroende och motivation, vilket kan bidra till att eleverna uppnår både egna och
nationella mål. Det kan leda till att eleverna, i en skola för alla, blir bättre rustade för de krav
som ställs i det moderna västerländska informationssamhället. Vi önskar att vår rapport kan
bidra till att kommunens elever som är i läs- och skrivsvårigheter, i framtiden får den hjälp
och det stöd de har rätt till.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek