Forskning om effekt av digitala verktyg

Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning - Marie Nordmark visar i sin avhandlin hur elevers skrivande förändrats när de skriver på dator och hur det sociala nätverket i klassrummet och på nätet påverkar deras skrivande.

Barns aktivitet med datorplattor i förskolan - Malin Nilsens Licentiatuppsats 2014-09-05 - Om datorplattan som pedagogiskt redskap i förskolan.

En elev – en dator, Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan, Håkan Fleischer 2013. Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, kallad en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. 

The use of interventions for promoting reading devolpment among struggling readers. Kombinerad datorstödd träning främjar god läsutveckling Linda Fälth 2013. Avhandlingen bygger på en jämförelse mellan traditionell specialundervisning och datorstödd träning. Det visade sig att intensiv datorstödd träning ger mest effekt. Se artikel om forskningen från 2011.

Improving litteracy skills through learning av Annika Agélli Genlott och Åke Grönlund 2013. En studie gjord i Sollentuna visar att Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning.

Alternativa verktyg för tillgänglighet och delaktighet: Implementering och användning av it i klassrummet, magisteruppsats av Tord Söderqvist 2012. Kan bidra till en ökad medvetenhet om komplexiteten i specialpedagogisk it-användning. Det handlar inte endast om att köpa en dator till varje elev som hamnar i skolsvårigheter, utan snarare om att skapa en inkluderande skolmiljö där undervisningen är tillgänglig för alla elever och där alla kan känna delaktighet och uppnå målen för sin utbildning.

Smartphone som ett alternativt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter, (en magisteruppsats 120907).

En-till-en redan från start, en rapport från lärarutbildningen Högskolan väst, visar att den undersökta elevgruppen skriver mer med dator.  

Focus Pocus, Australisk forskning om hur dataspelet förbättrar impulskontrollen, minnet, uppmärksamheten och avslappning hos barn med ADHD.

Elevens lust att förstå - en bortglömd drivkraft 
Teknikstött lärande kan öka elevernas motivation, det kan användas för att visa komplicerade processer och på så vis bidra till djupare förstelsekunskaper. Det hävdar kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Men det förutsätter att skolan organiserar undervisningen på ett framsynt sätt.

Datorn ger elever bättre självförtroende 
Jane Brodin, professor emerita, Stockholms universitet säger: - Egentligen spelar det ingen större roll om en elev har ett rörelsehinder, ett intellektuellt funktionshinder eller neuropsykiatriska problem. De kan alla dra nytta av IKT och dess möjligheter både för att söka information, att lära ord och begrepp, att skriva små berättelser, att göra anteckningar i skolan, att göra läxor, för språkträning och för att kommunicera med varandra. /.../ Samtidigt vill jag nämna att datorn endast är ett redskap till inkludering och man får inte ha en övertro på vad datorn kan göra.

Språkstörning - en pedagogisk utmaning 
Gun Niklasson skriver i sin magisteruppsats om pedagogiska utmaningar vi stöter på i arbetet med språkstörningar, men också om möjliggörande arbetssätt i en inkluderande undervisning.

SPSMs utvärdering av Skoldatatek
Utvärderingen visar att satsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse. Mest framgångsrika har de kommuner varit som satsat på utbildning i kombination med tillgång till alternativa verktyg och teknisk support. Ett proaktivt arbete där Skoldatatek skapar möjligheter är att föredra. Retroaktiva insatser behövs, men vi ska jobba för att de inte behövs.

 

Tags: forskning, digitala verktyg

Skriv ut E-post